Proiect SDCME

Obiectivul general al proiectului:

Fabricarea seriei zero a unui sistem pentru diagnosticarea complexă a stărilor mașinilor electrice rotative, capabil să determine durata rămasă de viață, integrând informații referitoare la subansamblurile și componentele de bază ale mașinilor (statoare, rotoare, înfășurări, circuite magnetice, lagăre, carcase, sisteme de răcire/ventilație, etc).


Dintre obiectivele specifice ale proiectului, putem menționa: elaborarea funcțiilor de diagnosticare complexă a stărilor tehnice ale mașinilor electrice rotative și stabilirea rezervei de durată de viață; elaborarea
structurii configurațiilor sistemului de diagnosticare complexă a stării tehnice a unei mașini electrice rotative și a modulelor de monitorizare; elaborarea algoritmilor de analiză, corelare și integrare a informațiilor cuprinse în diferitele mărimi monitorizate, pe baza funcțiilor de diagnosticare complexă; proiectarea bazelor de date necesare pentru monitorizare și diagnosticare; proiectarea modulelor de comunicație între modulele de diagnosticare, baza de date, punctele de management; elaborarea specificațiilor tehnice ale componentelor sistemului pentru monitorizare și diagnosticare; realizarea și testarea prototipurilor modulelor și configurațiilor sistemului pentru monitorizare și diagnosticare; certificarea sistemului pentru monitorizare și diagnosticare; elaborarea documentelor și efectuarea demersurilor de protejare a proprietății intelectuale/industriale; executarea (fabricarea) seriei zero; elaborarea manualelor de instalare, exploatare, mentenanță și service.

Activităţi:

 • Activitatea 1. Elaborarea funcţiilor de diagnosticare complexă astărilor tehnice ale maşinilor electrice rotative şi stabilirearezervei de durată de viaţă
 • Activitatea 2. Elaborarea structurii configuraţiilor şi a modulelor de monitorizare ale SDCME
 • Activitatea 4. Realizarea şi testarea aplicaţiei de diagnosticare on-line conformă cu funcţiile de diagnosticare
 • Activitatea 5. Proiectarea bazelor de date necesare pentru monitorizare şi diagnosticare
 • Activitatea 6. Realizarea şi testarea aplicaţiei de comunicaţii între modulele de diagnosticare, baza de date, punctele de management
 • Activitatea 7. Elaborarea specificaţiilor tehnice ale componentelor SDCME
 • Activitatea 8. Elaborarea, realizarea şi experimentarea modulului experimental pentru monitorizarea on-line a vibraţiilor subansamblurilor maşinilor electrice
 • Activitatea 9. Elaborarea specificaţiei tehnice şi documentaţiei de execuţie a prototipurilor modulelor şi configuraţiilor SDCME
 • Activitatea 10. Realizarea şi testarea prototipurilor modulelor şi configuraţiilor sistemului pentru monitorizare şi diagnosticare
 • Activitatea 11. Analiza rezultatelor testărilor şi definitivarea specificaţiilor tehnice ale componentelor şi modulelor SDCME
 • Activitatea 12. Certificarea sistemului pentru monitorizare şi diagnosticare
 • Activitatea 13. Identificarea elementelor de proprietate intelectuală/industrială, elaborarea documentelor şi efectuarea demersurilor de protejare a proprietăţii intelectuale/industriale
 • Activitatea 14. Elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţia curentă a echipamentului SDCME
 • Activitatea 15. Pregătirea de fabricaţie (experimentări, testări, încercări, analize)
 • Activitatea 16. Executarea (fabricarea) seriei zero a echipamentului SDCME
 • Activitatea 17. Elaborarea manualelor de instalare, exploatare, mentenanţă şi service
 • Activitatea 18. Procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului
  Subactivitatea 18.1. Achiziţia de utilaje şi echipamente – prima licitaţie
  Subactivitatea 18.2. Achiziţia de utilaje şi echipamente – a doua licitaţie
  Subactivitatea 18.3. Achiziţia de utilaje şi echipamente – a treia licitaţie
 • Activitatea 19. Informare şi publicitate cu privire la proiectul SDCME
 • Activitatea 20. Managementul proiectului
 • Activitatea 21. Auditul proiectului

Rezultatele proiectului

 1. Funcţiile de diagnosticare complexă, care fundamentează ştiinţific baza metodei propuse pentru diagnosticarea complexă a maşinilor rotative.
 2. Modelele de evaluare a rezervei duratei de viaţă a maşinilor electrice.
 3. Raport cuprinzând:
 • algoritmi de diagnosticare;
 • parametri monitorizabili pe fiecare bloc de monitorizare;
 • parametri şi date necesare diagnosticării;
 • scheme bloc ale modulelor hardware;
 • scheme bloc ale modulelor software;
 • alte detalii de interes pentru realizarea diagnosticării stării tehnice (tablourile cu componente hard, cablări pentru diferitele
  situaţii din teren).
 1. Structura materială a modulelor de monitorizare incluse în sistemul de diagnosticare SDCME.
 2. Programe de calcul bazate pe metoda elementului finit, capabile să reflecte în mărimile de interfaţare ale maşinii electrice simularea unor tipuri curente de defecte electrice şi mecanice.
 3. Raport cuprinzând testarea programelor de simulare a defectelor electrice şi mecanice ale maşinilor electrice.
 4. Aplicaţii software ale sistemului de diagnosticare propus, transcriind algoritmii de analiză a stării maşinilor electrice pe baza funcţiilor de diagnosticare elaborate, precum şi aplicaţii software cu funcţii de sistem.
 5. Aplicaţia de diagnosticare asociată algoritmilor de diagnosticare.
 6. Raport cuprinzând rezultatele testării aplicaţiei de diagnosticare.
 7. Bazele de date pentru monitorizare şi diagnosticare.
 1. Raport cuprinzând:
 • proiectele aplicaţiei de comunicaţie între modulele de diagnosticare, baza de date, punctele de management;
 • testarea aplicaţiei de comunicaţie realizate.
 1. Specificaţiile tehnice ale modulelor de monitorizare şi diagnosticare, ce:
 • precizează caracteristicile minimale ale componentelor achiziţionate;
 • precizează cerinţele şi performanţele componentelor fabricate de SIMTECH RESEARCH şi care intră în alcătuirea
  configuraţiilor SDCME.
 1. Raport tehnic cuprinzând:
 • elaborarea soluţiei de principiu a modulului de monitorizare on-line a vibraţiilor subansamblurilor maşinilor electrice;
 • stabilirea numărului şi tipurilor senzorilor de vibraţii ce trebuie montaţi pe subansamblurile maşinii electrice pentru a preleva
  parametrii relevanţi în vederea diagnosticării stării acesteia;
 • elaborarea aplicaţiei informatice pentru analiza şi interpretarea datelor ce vor fi prelevate de modul;
 • elaborarea specificaţiei tehnice a soluţiei pentru fabricarea modulului de monitorizare şi diagnosticare vibraţii
 1. Modulul experimental pentru monitorizarea on-line a vibraţiilor diferitelor componente ale maşinii electrice.
 2. Raport tehnic cuprinzând:
 • stabilirea soluţiilor de transmitere a semnalelor prelevate de la senzorii de vibraţii;
 • rezultatele experimentării ansamblului continând modulul experimental pentru monitorizarea on-line a vibraţiilor – elemente de
  achiziţie şi transmitere a datelor – aplicaţie informatică dedicată analizei vibraţiilor.
 1. Raport cuprinzând specificaţiile tehnice şi documentaţia de execuţie a prototipurilor modulelor şi configuraţiilor SDCME.
 2. Prototipurile modulelor şi configuraţiilor sistemului pentru monitorizare şi diagnosticare SDCME.
 3. Raport cuprinzând concluziile pe baza rezultatelor testărilor prototipurilor modulelor şi configuraţiilor sistemului de monitorizare şi
  diagnosticare SDCME.
 4. Raport conţinând:
 • concluziile obţinute în urma analizei rezultatelor testărilor, din care rezultă soluţiile finale adoptate la introducerea în fabricaţie a
  echipamentului SDCME;
 • specificaţiile tehnice finale, care precizează cerinţele şi performanţele componentelor şi modulelor SDCME fabricate de
  SIMTECH RESEARCH.
 1. Raport cuprinzând:
 • cerinţele de certificare pentru introducerea în piaţa comunitară a produsului;
 • lista reglementărilor cărora este supus produsul SDCME;
 • lista încercărilor SDCME, cu precizarea celor care se pot efectua de către SIMTECH RESEARCH, respectiv ce se impun a fi
  efectuate de laboratoare acreditate;
 • protocoalele de încercare a SDCME.
 1. Lista cu elementele de proprietate industrială şi intelectuală şi dosarele cu documentele ce trebuie depuse la OSIM pentru protejarea drepturilor de proprietate industrială/intelectuală.
 2. Documentaţia de execuţie pentru trecerea la fabricaţia curentă a sistemului de monitorizare si diagnosticare SDCME.
 3. Proiect tehnic cuprinzând:
 • desene, schiţe, planuri şi alte documente pe baza cărora se fabrică şi se asamblează componentele hardware ale configuraţiilor SDCME;
 • indicaţii tehnologice pentru execuţia componentelor şi pentru asamblarea lor;
 • fluxul de fabricaţie stabilit pentru fabricaţia produsului de serie;
 • evaluarea problemelor de fabricaţie (utilaje, SDV-uri, echipamente pentru încercări funcţionale, spaţii de producţie, personal de execuţie, etc.) pe care le prezintă realizarea fizică a componentelor şi configuraţiilor SDCME la fabricaţia de serie;
 • stabilirea listei utilajelor utilizate pentru fabricaţia de serie;
 • stabilirea listei utilajelor ce urmează a fi achiziţionate pentru fabricaţia de serie;
 • evaluarea costurilor;
 • concluzii şi recomandări.
 1. Primul exemplar al seriei zero a sistemului de monitorizare şi diagnosticare SDCME.
 2. Manual de instalare, care grupează toate instrucţiunile şi condiţiile de instalare previzibile în raport cu cerinţele şi condiţiile existente la beneficiarii sistemului SDCME.
 3. Manual de exploatare, care grupează indicaţiile de operare în regim normal de funcţionare, precum şi în cazuri de urgenţă, când se manifestă diferite anomalii de funcţionare ale componentelor hardware, respectiv software.
 4. Manual de mentenanţă şi service.
 5. Liste de echipamente şi utilaje de achiziţionat. Specificaţii, caiete de sarcini pentru echipamentele şi utilajele achiziţionate.
  Documentele de licitaţie.
  Achiziţia propriu-zisă.
 1. Anunţuri, pliante, mape de prezentare.
  Comunicări ştiinţifice şi articole în publicaţii de specialitate.
  Participări la târguri şi expoziţii.
 2. Planul de activităţi şi detalierea sarcinilor ce revin fiecărei persoane implicate la fiecare etapă a proiectului.
  Raportul privind respectarea consumului eficient al resurselor implicate (financiare, materiale, umane şi de timp).
  Planificarea, organizarea şi controlul acţiunilor pentru realizarea activităţilor proiectului.
 3. Raportul de audit.